yelik lemleri | ifremi Unuttum

 

 

20.8.2018

  Ana Sayfa Ama ve lkeler Dernek Tz Ynetim Kurulu letiim  

  Kurslar

renme Kaynaklar
US Uygulama Klavuzlar
Linkler

 

 

Baz içeriin görülebilmesi için Üye Girii yapmak gereklidir.

 

 

 

Tbbi Ultrasonografi Dernei

Akn Simav Mah. Mithatpaa Cad. Pnar Apt. No:460 K:5 D:5 Karata/ZMR

 

 

 

 

 
Austos-2018
Pzt sal r Pr Cum Cmt Paz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

 

Dernek Tüzüğü 

 I.DERNEN ADI VE MERKEZ
 
Madde 1. Dernein Ad ve Merkezi
Dernein ad Tbbi Ultrasonografi Dernei'dir; merkezi zmir’dedir, ubesi yoktur. Ksa ad TUD olarak kullanlr.
Madde 2. Dernein Amac ve Bu Amac Gerçekletirmek çin Sürdürülecek Çalma Konular ve Biçimleri
Dernein amac, çalma konular, çalma biçimi ve faaliyet alanlar unlardr:
 
a.   nsan sal için kullanlan tbbi ultrasonografi alanndaki görü ve gelimeleri belirlemek ve hekimlere duyurmak, bu alanda çalanlar arasndaki mesleki birlii güçlendirmek, mesleki ihtiyaçlarna eilmek.
b. Tbbi ultrasonografi alannda bilimsel çalma ve aratrma yapmay tevik etmek, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararas bilimsel toplantlar düzenlemek ve bu tür toplantlara katlmak.
c.  Konusu kapsamna giren halk ve çevre salna ilikin çalmalar tevik ve yönlendirmek.
d.  Tbbi ultrasonografi ile ilgili dokümantasyon merkezi kurmak, literatür toplamak, kitaplk kurmak, yayn yapmak.
e.  Yurt içi ve d benzer amaçl tbbi dernek ve kurulularla bilimsel ve teknik ibirliinde bulunmak.
      f.   Üyeleri arasndaki ilikileri güçlendirmek amacyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler düzenlemek, sandklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya dier kurulularla üyeleri için sözlemeler yapmak, lokal açmak, vs).
 g.  Tbbi ultrasonografi ile ilgili konu ve amaçlarna ulaabilmek için; gayrimenkul almak, gereinde gayrimenkul satmak, devir ve hibe etmek, salk kurulular açarak, iletmeler, irketler, sandk ve vakflar kurmak.
      h.  Tbbi ultrasonografi alannda insan gücü planlamas yaparak hizmetin nitelii ve salk konusunda oluturduu politikalar ilgili kurumlara bildirmek. lgili kurumlara bilgi ve uzmanlk destei salamak.
 
II. ÜYELKLER
 
Madde 3. Dernee Üye Olma Hakk, Üyelikten Çkma ve Çkarlma
 
a) Üyelikler ve Üye Olma Hakk
Medeni haklara sahip, dernek üyelii ilgili kanunlarla yasaklanmam, 18 yan doldurmu, yasalarn uygun gördüü kiiler Tbbi Ultrasonografi Dernei'ne üye olabilirler. Dernek üyelii; asli ve fahri olmak üzere iki biçimdedir:
1. Asli üyeler: Tbbi ultrasonografi ile ilgilenen hekimler dernein asli üyesi olabilirler. Üyelikleri için giri ödentisi ve yllk ödenti öderler.
2. Fahri üyeler: Yurtiçi ve yurtd çalmalaryla tbbi ultrasonografi alannda baarlar salam ve katkda bulunmu kiiler ile uzun yllar meslee hizmet etmi, Yönetim Kurulu tarafndan belirlenen, asli üye niteliinde kiilerdir. Fahri üyeler ödenti ödemek zorunda deildirler.
 
b) Üyelik bavurular
 
Dernee üye olabilmek için kiilerin dernek Yönetim Kurulu’na bir dilekçe ile bavurmalar gereklidir. Yönetim Kurulu üyelik isteini en geç krkbe gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara balamak ve adaya bildirmek zorundadr. Üyelik, giri ve yllk ödentinin ödenmesi ardndan yaplacak bu bildirim ile kesinleir.
Giri ödentisi ve yllk ödentiler her takvim ylnn son toplantsnda Yönetim Kurulu tarafndan yeniden belirlenir. Yllk ödentiler bir sonraki yl için geçerli olup Aralk ay sonuna kadar ödenmek zorundadr.
 
c) Üyelikten çkma ve çkarlma
 
Aadaki koullarda dernek üyelii sona erer:
1. Vefat durumunda kendiliinden
2. Üyelik için kanunlarda ve tüzükte aranlan nitelikleri sonradan kaybedilmesi durumunda kendiliinden
3. Yllk ödentiyi yapmas için bir takvim yl içerisinde bir ay ara ile iki kez iadeli taahhütlü mektup ile uyarlmasna karn ödemesini yapmayan üyenin üyelii ilk mektubun tebli tarihinden sonraki 90. günde kendiliinden düer. Bu durum üye kayt defterine ilenir. Bu ekilde üyelikleri düenler ödentilerini yaparak yeniden üye olmak için bavuruda bulunabilirler.
4. Üyeler kendi istekleri ile alt ay önceden yazl olarak bildirmek kaydyla, dernek üyeliinden ayrlma hakkna sahiptir.
 
 
III. DERNEN ORGANLARI

A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
 
A. Genel Kurul

Madde 4.  Genel kurulun oluumu, toplanma ekli ve zaman
 
Genel Kurul asli ve fahri üyelerinden oluur. Genel Kurul 2 (iki) ylda bir Aralk ay içerisinde olaan toplantsn yapar. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüü hallerde veya dernek üyelerinden bete birinin yazl istei üzerine otuz gün içinde olaanüstü toplant yaplabilir.
Yönetim kurulu, dernek tüzüüne göre Genel Kurul’a katlma hakk bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katlma hakk bulunan üyeler, en az 15 (onbe) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazl ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantya çarlr. Bu çarda, çounluk salanamamas sebebiyle toplant yaplamazsa, ikinci toplantnn hangi gün, saat ve yerde yaplaca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant arasndaki süre yedi günden az, altm günden fazla olamaz. Toplant, çounluk salanamamas sebebinin dnda baka bir nedenle geri braklrsa, bu durum geri brakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant için yaplan çar usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplantnn geri brakma tarihinden itibaren en geç alt ay içinde yaplmas zorunludur. Üyeler ikinci toplantya, yukarda belirtilen esaslara göre yeniden çarlr. Genel kurul toplants bir defadan fazla geri braklamaz. lk toplantda yeter say salanamazsa ikinci toplantda çounluk aranmaz fakat katlan üye says Yönetim ve Denetleme Kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
 
Madde 5. Genel Kurul Toplants
 
Genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin listesi toplant yerinde hazr bulundurulur. Toplant yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafndan kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adlar karsna imza koyarak toplant yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katlma hakk bulunmayan üyeler toplant yerine alnmaz. Bu kiiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayr bir bölümde Genel Kurul toplantsn izleyebilirler.
Toplant yeter says salanmsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplant  Yönetim Kurulu Bakan veya görevlendirecei Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafndan açlr. Toplant yeter says salanamamas halinde de Yönetim Kurulu’nca  bir tutanak düzenlenir. Açltan sonra, toplanty yönetmek üzere bir bakan ve yeteri kadar bakan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluturulur.
Dernek organlarnn seçimi için yaplacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermeleri ve listesindeki isimlerinin karlarn imzalamalar zorunludur.
Toplantnn yönetimi ve güvenliinin salanmas Divan Bakan’na aittir. Genel kurul, gündemdeki konularn görüülerek karara balanmasyla sonuçlandrlr.
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakk vardr; üye oyunu ahsen kullanmak zorundadr.
Toplantda görüülen konular ve alnan kararlar bir tutanaa yazlr ve Divan Bakan ile yazmanlar tarafndan birlikte imzalanr. Toplant sonunda, tutanak ve dier belgeler Yönetim Kurulu Bakan’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Bakan bu belgelerin korunmasndan ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayym atanmas veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fkrasna göre görevlendirilme yaplmas halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kiiler tarafndan yerine getirilir.
 
Madde 6. Genel Kurul Gündemi
 
Genel Kurul gündemini Yönetim Kurulu saptar ve Genel Kurul görümeleri gündem srasna
göre yaplr. Toplantda bulunan üyelerin en az onda biri tarafndan yazl istekte bulunulmas
halinde görüülmesi istenilen konularn gündeme alnmas zorunludur.
 
Madde 7. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri, Oy kullanma ve Karar Alma
 
Genel Kurul’un görev ve yetkileri unlardr:
a) Yönetim Kurulu tarafndan hazrlanan gelecek faaliyet ylna ait bütçe tasarsn inceleme ve gereine göre aynen veya deitirerek onaylamak
b) Yönetim ve Denetleme Kurullar’nn idare ve mali raporlarn incelemek ve kabul etmek, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun aklanmas hakknda karar vermek,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarn seçmek,
d) Tanmaz mal edinebilmek için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
e) Tüzük deiiklii yapmak,
f) Yönetim Kurulu karar ile dernekten çkarlm üyelerden itiraz edenlerin durumunu inceleme ve karara balamak,
g) Dernein feshine karar vermek,
h) Yasalarda ve Dernek Tüzüü’nde Genel Kurul’ca yaplmas belirtilen dier görevleri yerine getirmek.
) Dernek amaçlar ve çalma konular ile ilgili kararlar almak
 

 
Genel Kurul kararlar toplantda bulunanlarn çounluunun açk oyu ile alnr. Oylarda eitlik durumunda oylama tekrarlanr.
 
Madde 8. Dernek Organlarnn Seçimi
 
Dernein organlar gizli oyla seçilir. Bu seçimler için toplantda bulunan her üye dernekte kaytl üyelerden istedii kadarn aday gösterebilir. Ancak seçim esnasnda hazr bulunmayan adaylarn yazl onaylarnn önceden alnm olmas arttr. Adaylar belirlendikten sonra Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yaplr. Oy sandklar Genel Kurulca açk oyla seçilen 3 kiilik Saym Komitesi’ne verilir. Saym sonuçlar bu komite tarafndan Divan Bakanl’na sunulur ve Bakanlk sonucu ilan eder. Eit oy alm adaylar arasnda Saym Komitesi tarafndan ad çekilir. Ad çekiminde asil üyelie giremeyen üye yedeklerin bana geçer.
 
 
Madde 9. Genel kurul sonuç bildirimi
 
Olaan veya olaanüstü Genel Kurul toplantlarn izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurullar ile dier organlara seçilen asl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve u ekleri Yönetim Kurulu Bakan tarafndan mülki idare amirliine bildirilir:
a) Divan Bakan, bakan yardmclar ve yazman tarafndan imzalanm Genel Kurul toplant tutana örnei,
b) Tüzük deiiklii yaplmsa, tüzüün deien maddelerinin yeni ve eski ekli ile dernek tüzüünün son eklinin her sayfasnn Yönetim Kurulu tarafndan  imzalanm örnei.
Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri iki suret olarak Yönetim Kurulu Bakan ya da yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafndan verilir. Bildirimin yaplmamasndan Yönetim Kurulu Bakan sorumludur.
 
B-Yönetim Kurulu
 
Madde 10. Yönetim Kurulu Seçimi
 
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafndan 2 (iki) yl için seçilir, 7 asil ve 7 yedek üyeden oluur. Oy hakk olan her üye Yönetim Kurulu üyelii için aday gösterme hakkna sahiptir. Yönetim Kurulu seçimi için adaylar belirlenerek ilan edilir ve Genel Kurul’ca oylanr. Saym Komitesi saym iini yapp her adayn kaç oy alm olduunu belirler. En fazla oyu alan ilk 7 aday asil daha sonra gelen 7 aday yedek olmak üzere Yönetim Kurulu oluturulur. Asil ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin gerekli bilgileri, yasa ve yönetmeliklerin gerektirdii ekilde, bildirimi zorunlu olan süre içerisinde mülki idare amirliine Yönetim Kurulu Bakan tarafndan sunulur.
 
 
Madde 11. Yönetim Kurulu Görev Bölümü
 
Yönetim Kurulu, asil üyeleri arasndan 1 Bakan, 1 Sekreter ve 1 Sayman üye seçer.
 
Madde 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:
 
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri:
1.      Tüzüün ve Genel Kurul kararlarnn uygulanmasndan ve dernek ilerinin Genel Kurul kararlar ve yasalara uygun olarak yürütülmesi ile görevli ve bunlardan dolay Genel Kurul’a kar sorumludur.
2.      Dernein gelir gider hesaplarna ilikin ilemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazrlayarak Genel Kurul’a sunar
3.      Dernein kanuni temsilcisidir ve dernek adna harekete yetkilidir. Yönetim Kurulu, dilerse bu yetkileri kendi üyelerinden bir veya birkaçna tamamen veya ksmen verebilir.
4.      Türk vatanda olmayanlarn dernek üyeliine kabulü halinde bunlar on gün içinde Valilie bildirir.
5.      Yönetim Kurulu bavuranlarn üyelie kabul veya reddine ve üyelerin üyelikten çkarlmalarna karar verir.
6.      Yönetim Kurulu Üyeleri arasndaki görev bölümünde u esaslar uygulanr:
a) Bakan, Yönetim Kurulu toplantlarna bakanlk eder, bütün resmi ve özel ilikilerde dernei temsil eder.
b) Sekreter Üye, görüme tutanaklarn tutar, alnan kararlarn uygulanmasn salar, dernekle ilgili yazmalar yürütür.
c) Sayman Üye, dernek defterlerine nezaret eder, hesaplar kontrol eder ve Yönetim Kurulu’nca verilen mali görevleri yürütür. Hazrlad hesap raporlarn Denetim ve Yönetim Kurulu’nun onayna sunar.
d) Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birisinin bakanlnda çalmak üzere yeteri kadar komite kurmakta serbesttir. Komite bakan, dernek üyelerinden seçecei kimselerle komiteyi diledii oranda geniletebilir. Komite bakan komite faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
 
Madde 13. Yönetim Kurulu Toplantlar ve Kararlar
 
Yönetim Kurulu Bakan’nn veya çounluun istei üzerine toplant yeter says bulunduu hallerde yaplr ve kararlar katlanlarn çounluu ile alnr. Geçerli bir gerekçesi olmakszn üst üste 3 toplantya katlmayan üye, Yönetim Kurulu karar ile kuruldan çkartlabilir.
 
C- Denetleme Kurulu
 
Madde 14. Denetleme Kurulunun Seçilmesi
 
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafndan 2 (iki) yl için seçilir, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluur. Oy hakk olan her üye Denetleme Kurulu üyelii için aday gösterme hakkna sahiptir. Denetleme Kurulu seçimi için adaylar belirlenerek ilan edilir ve Genel Kurul’ca oylanr. Saym Komitesi saym iini yapp her adayn kaç oy alm olduunu belirler. En fazla oyu alan ilk 3 aday asil daha sonra gelen 3 aday yedek olmak üzere Denetleme Kurulu oluturulur. Asil ve yedek Denetleme Kurulu üyelerinin gerekli bilgileri, yasa ve yönetmeliklerin gerektirdii ekilde, bildirimi zorunlu olan süre içerisinde mülki idare amirliine Yönetim Kurulu Bakan tarafndan sunulur.
 
 
Madde 15. Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri, ç Denetim Esaslar
 
Dernein iç denetimi esastr. Denetleme Kurulu tüzükte gösterilen amaçlarn gerçekletirilmesi için sürdürülecei belirtilen çalma konular dorultusunda faaliyet gösterip göstermediini, defter, hesap ve kaytlarn mevzuata ve dernek tüzüüne uygun olarak tutulup tutulmadn, dernek tüzüünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yl geçmeyen aralklarla denetler ve denetim sonuçlarn bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandnda Genel Kurul’a sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kaytlarn, dernek yetkilileri tarafndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
IV. DERNEN GELR KAYNAKLARI VE GDERLER
 
Madde 16. Dernein Gelirleri
 
Dernein gelirleri u yollardan salanr:
a) Üye giri ve yllk ödenti gelirleri,
b) Dernek tarafndan düzenlenen bilimsel kongre ve toplant, balo, konser, gezi, tiyatro ve benzeri faaliyetlerden elde olunan gelirler,
c) Yardm toplama hakkndaki yasalar uyarnca yaplan ba ve yardmlar,
d) Dernek mal varlndan elde edilen gelirler,
e) çileri Bakanl’nn izni ile d ülkelerdeki gerçek veya tüzel kiilerden alnacak yardmlar.
 
Bu gelirlerin toplanmasnda Dernekler Yasas’nn ilgili maddelerinde belirtilen usullere uyulur.
 
Madde 17. Dernein Giderleri
 
Dernein giderleri kabul edilmi bütçe çerçevesinde Yönetim Kurulu karar ile resmi belge
karlnda yaplr.
 
Madde 18. Yardm ve birlii
 
Dernek, tüzükte gösterilen amaçlar gerçekletirmek üzere, benzer amaçl derneklerden ve mesleki kurululardan maddi yardm alabilir ve ad geçen kurumlara maddi yardmda bulunabilir. Yurtdndan alnacak yardmlar için yönetmelik esaslar uygulanr.
 
Madde 19. Dernein Borçlanmas
 
Yönetim Kurulu, ancak kendi dönemi içinde ödemek kaydyla borçlanabilir. Borcun, sorumlu Yönetim Kurulu tarafndan Genel Kurul’a sunulan bütçede öngörülmesi ve bütçenin dörtte birini amamas arttr.
 
V. DERNEK DEFTER VE KAYITLARI
 
Madde 20. Dernek Defter ve Kaytlar
 
Dernek, usul ve yöntemi yönetmelikle belirlenmi olan u defterleri tutar:
 
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlar tarih ve numara srasyla bu deftere yazlr ve kararlarn alt toplantya katlan üyelerce imzalanr.
2) Üye Kayt Defteri: Dernee üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve çk tarihleri bu deftere ilenir. Üyelerin ödedikleri giri ve yllk aidat miktarlar bu deftere ilenebilir.
3) Evrak Kayt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sra numaras ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakn asllar ve giden evrakn kopyalar dosyalanr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çkts alnmak suretiyle saklanr.
4) Demirba Defteri: Dernee ait demirbalarn edinme tarihi ve ekli ile kullanldklar veya verildikleri yerler ve kullanm sürelerini dolduranlarn kayttan düürülmesi bu deftere ilenir.
5) letme Hesab Defteri: Dernek adna alnan gelirler ve yaplan giderler açk ve düzenli olarak bu deftere ilenir.
6) Alnd Belgesi Kayt Defteri: Alnd belgelerinin seri ve sra numaralar, bu belgeleri alan ve iade edelerin ad, soyad ve imzalar ile aldklar ve iade ettikleri tarihler bu deftere ilenir.
 
Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onayl olmas zorunludur.
Defter kullanm usullerinde ilgili yönetmelik maddeleri uygulanr.
 
VI. TÜZÜK DEKL
 
Madde 21. Tüzük Deiiklikleri
 
Tüzük deiiklii Genel Kurul toplant gündeminde önceden ilan edilmek koulu ile toplantya katlan üyelerin üçte iki çounluk karar ile yaplabilir. Dernek tüzüünde yaplan deiiklikler tüzük deiikliinin yapld Genel Kurul toplantsn izleyen 30 (otuz) gün içinde, yasa ve yönetmeliklerin belirledii usuller çerçevesinde mülki idare amirliine bildirilir.
 
VII. FESH VE TASFYE
 
Madde 22.  Dernein Fesih ve Tasfiyesi
 
Dernein feshini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu isteyebilecei gibi dernek üyelerinden bete biri de yazl olarak isteyebilir. Böyle bir istek karsnda dernekler yasa ve yönetmeliklerinin ilgili maddesi uygulanr. Buna uygun olarak toplanan Olaanüstü Genel Kurul Dernein feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüe göre Genel Kurul’a katlma hakkna sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantya katlmas arttr. Fesih hakkndaki kararlar, hazr bulunan üyelerin üçte iki çounluu ile alnr. Fesih karar verilmesi halinde ayn Genel Kurul üç kiilik bir Tasfiye Kurulu seçer ve dernein feshi Yönetim Kurulu tarafndan 5 gün içinde Valilie yaz ile bildirilir. Tasfiyede dernein mal, para ve varlklarnn nereye verilecei Genel Kurulca kararlatrlr. Tasfiye usul ve esaslar için ilgili yönetmelik maddeleri uygulanr.
 
Madde 23 : Dernek tesislerinden ve faaliyetlerinden kimlerin ne ekilde yararlanaca
 
Dernek üyeleri dnda dernek tesislerinden ve faaliyetlerinden yararlanmak isteyenler için Yönetim Kurulunun karar gereklidir.
 
Madde 24. Bu tüzükte bulunmayan durumlarda, ilgili yasalar, Dernekler Yasas ile ilgili yönetmeliklerin hükümleri uygulanr.
  

 

 
 
Tbbi Ultrasonografi Dernei Tel : 0232 425 36 45 - Fax : 0232 425 79 61